obchodní společnosti
Rashguard.cz s.r.o.
se sídlem Poděbradská 7, Karlovy Vary, 360 01,
identifikační číslo: 03590356
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod spisovou značkou
C 30449
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese
http://www.choboty.cz

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti
  Rashguard.cz s.r.o, se sídlem v ulici Poděbradská 7, Karlovy Vary, 360 01,
  identifikační číslo: 03590356, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u
  Krajského soudu v Plzni pod spisovou značkou C 30449 (dále jen „prodávající“)
  upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.,
  občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti
  smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen
  „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen
  „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový
  obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové
  adrese http://www.choboty.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím
  rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
  1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu
  nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při
  objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého
  samostatného výkonu povolání.
  1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní
  smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními
  obchodních podmínek.
  1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní
  smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu
  lze uzavřít v českém jazyce.
  1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto
  ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti
  předchozího znění obchodních podmínek.
 1. NÁKUP NA WEBOVÉM ROZHRANÍ
  2.1. Při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny
  údaje. Údaje uvedené kupujícím při objednávání zboží jsou prodávajícím
  považovány za správné.
  2.2. Kupující bere na vědomí, že webové rozhraní nemusí být dostupné nepřetržitě,
  a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového
  vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového
  vybavení třetích osob.
 1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
  3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je
  informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu
  ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se
  nepoužije.
  3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen
  jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své
  podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou
  uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny
  zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní
  obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní
  smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
  3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených
  s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a
  dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech,
  kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
  3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní
  obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  3.4.1.objednávaném zboží (počet kusů, případně velikost u zboží, kde je nabízeno
  více velikostí),
  3.4.2.způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení
  objednávaného zboží a
  3.4.3.informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako
  „objednávka“).
  3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a
  měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost
  kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.
  Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat“. Údaje
  uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající
  neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí
  elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v
  objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
  3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství
  zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o
  dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
  3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky
  (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na
  adresu elektronické pošty kupujícího.
  3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání
  kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků
  na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové
  připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady
  se neliší od základní sazby.
 1. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může
  kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
  v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
  bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2401667999 / 2010, vedený
  u společnosti Fio Banka a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);
  4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady
  spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši dle aktuálně platné ceny
  uvedené na webových stránkách. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále
  kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
  4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není
  dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit
  kupní cenu zboží předem.
  4.4. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě
  bezhotovostní platby je kupní cena splatná do tří dnů od uzavření kupní smlouvy.
  4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží
  společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby
  je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné
  částky na účet prodávajícího. V případě bezhotovostní platby si prodávající
  vyhrazuje právo odeslat objednávku až po přijetí platby na účet prodávajícího.
  4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde
  k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní
  ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1
  občanského zákoníku se nepoužije.
  4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně
  kombinovat.
  4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými
  právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě
  kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně
  z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po
  uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu
  kupujícího.
 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
  5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze
  mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle
  přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které
  podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s
  jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které
  spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní
  smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového
  programu, pokud porušil jejich původní obal.
  5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní
  smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1
  občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů
  od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik
  druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední
  dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno
  ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může
  kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu
  obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo
  jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty
  prodávajícího veronika@choboty.cz.
  5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní
  smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14)
  dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní
  smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i
  v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní
  cestou.
  5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí
  prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od
  odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je
  prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění
  poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s
  tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li
  kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní
  prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží
  prodávajícímu odeslal.
  5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně
  započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
  5.6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní
  smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu
  bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
  5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi
  prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li
  k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně
  takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu
  vrátit i poskytnutý dárek.
 1. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
  6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku
  kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto
  způsobem dopravy.
  6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené
  kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
  6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně
  nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen
  uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené
  s jiným způsobem doručení.
  6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost
  obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V
  případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky
  nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
  6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací
  podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
  7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí
  příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914
  až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
  7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména
  prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  7.2.1.má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové
  vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující
  očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  7.2.2.se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke
  kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  7.2.3.zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo
  předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku
  nebo předlohy,
  7.2.4.je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  7.2.5.zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží
  prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na
  opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu
  odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí
  kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
  7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo
  vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se
  vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
  7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho
  provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment
  prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik
  uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího
  reklamované zboží.
  7.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady
  může upravit reklamační řád prodávajícího, viz příloha 1.
 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
  8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
  8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve
  smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
  8.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím
  elektronické adresy info@rashguard.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího
  zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
  8.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.
  Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský
  úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu
  osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu
  mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně
  spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  8.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst.
  2 občanského zákoníku.
 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována
  zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších
  předpisů.
  9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení,
  adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické
  pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
  8 / 15
  9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely
  realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského
  účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů
  prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.
  Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není
  podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
  9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při objednávce
  provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je
  povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých
  osobních údajích.
  9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu,
  jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje
  prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
  9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou
  zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné
  podobě neautomatizovaným způsobem.
  9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o
  tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
  9.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5)
  provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou
  soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména
  jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  9.8.1.požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
  9.8.2.požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
  9.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu
  prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí
  informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující
  náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 1. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
  10.1.Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo
  podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se
  zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
  9 / 15
  10.2.Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je
  nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní
  smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího,
  může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
 1. DORUČOVÁNÍ
  11.1.Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.
 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  12.1.Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek,
  pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena
  práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  12.2.Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se
  takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl
  se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností
  jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
  12.3.Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím
  v elektronické podobě a není přístupná.
  12.4.Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní
  smlouvy.
  12.5.Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování, adresa elektronické pošty.

veronika@choboty.cz, +420 604 642 219.
V Praze dne 2.12. 2018

PŘÍLOHA Č. 1 – REKLAMAČNÍ ŘÁD

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský
zákoník a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební Zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v
záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen
„Reklamace“).
Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo
rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním
jinak jedná.
Prodávající je firma Rashguard.cz s.r.o., která přímo nebo prostřednictvím jiných
podnikatelů dodává Kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
Zákazníkem našeho internetového obchodu je buď Kupující spotřebitel anebo Kupující,
který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské
činnosti.

I. VADY ZBOŽÍ
Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající
odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti,
  které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na
  povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc
  tohoto druhu obvykle používá,
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li
  jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

II. PRÁVA Z VADY ZBOŽÍ
Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci
bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká
pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné,
může odstoupit od smlouvy.
Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez
zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.
Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě
odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po
opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy
odstoupit.
Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez
vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu.
Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat
novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že
prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy
spotřebiteli působilo značné obtíže.
Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl,
že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

III. LHŮTY
Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v
době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od
převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
Záruční doba začíná běžet převzetím Zboží Zákazníkem. Záruční doba pro Kupujícího
spotřebitele činí 24 měsíců, avšak pro Kupujícího, který při uzavírání a plnění smlouvy
jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, činí záruční doba pouze
12 měsíců. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo Zboží v záruční opravě.
V případě výměny Zboží začíná běžet nová záruční doba.

IV. OSTATNÍ
Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím
obvyklým užíváním; u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena
ujednána; u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou
věc měla při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy věci.
Na žádost spotřebitele je Prodávající povinen poskytnout spotřebiteli písemné potvrzení
o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem (záruční list).
Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat Kupujícímu doklad
o zakoupení věci obsahující údaje (fakturu), které musí obsahovat údaje jako záruční
list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu
Prodávajícího, IČ, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou
osobu. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, Prodávající určí podmínky a
rozsah prodloužení záruky v záručním listě.
Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených
Zákonem. Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno
prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny nutné
zákonné podmínky. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a
smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě
zrušení smlouvy z důvodu uplatnění práv plynoucích z odpovědnosti za vady, vrací
Kupující plnění, které mu poskytl Prodávající, pouze v rozsahu, v jakém je to v dané
situaci objektivně možné.

V. VYŘÍZENÍ REKLAMACE
V případě, že Kupující využije svého práva vyžadovat odstranění vad zboží opravou a v
záručním listu, je pro účely záručních oprav Zboží určený podnikatel odlišný od
Prodávajícího, jehož sídlo či místo podnikání je ve stejném místě jako v případě
Prodávajícího nebo v místě pro Kupujícího bližším, uplatní Kupující právo na záruční
opravu u podnikatele uvedeného v záručním listu. Tyto informace lze případně nalézt v
dokladu, který nahrazuje záruční list.
Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu,
nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím
nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva,
jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.
Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel
veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.).
Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné
době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů
kupujícím.
Za situace, kdy je potřeba Zboží zaslat Prodávajícímu nebo servisnímu středisku, si
Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a
dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého
Zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly.
Zboží musí být zaslané hygienicky nezávadné, čisté a bez nežádoucích částí, které
nejsou součástí zboží.
Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co
je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to emailem
bezprostředně po přijetí reklamace, v případě osobního uplatnění je předáno ihned.
Servisní středisko po řádném vyřízení Reklamace vyzve kupujícího k převzetí
opraveného zboží. Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže
nebo neodborného uvedení Zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s
ním, tj. zejména při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry
parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží. V případě odstoupení od kupní
smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba vrácena Kupujícímu
převodem na bankovní účet nebo předána v hotovosti na pokladně v sídle společnosti
nebo na některé z provozoven.

VI. ODMÍTNUTÍ PŘIJETÍ DO REKLAMACE PRO ZNEČIŠTĚNÍ ZBOŽÍ
Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy
reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní
předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení.

VII. VADA A ŽIVOTNOST ZBOŽÍ
Vadou se rozumí nedostatek na zboží, kterým je omezené, popřípadě znemožněné jeho
další používání.
Záruční dobu nelze zaměňovat s životností výrobku, nakolik životnost výrobku je úzce
navázána na správné ošetřování a zacházení s výrobkem. Životnost výrobku může
být výrazně zkrácena intenzitou používání.
Reklamaci je nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned, jak se vada objeví. Další
používání poškozeného zboží může zapříčinit zvětšení vady, znehodnocení zboží
a může být důvodem k zamítnutí reklamace.
Při koupi obuvi dbejte na to, aby zvolený typ, číslo a tvar obuvi přesně odpovídal Vašim
potřebám. Nevhodně zvolený typ obuvi, nesprávná velikost, šíře nebo tvar obuvi
není důvodem k reklamaci.
Obuv s ručním šitím, perforací svršku a koženou podešví není vhodná pro nošení ve
vlhkém prostředí.
Záruka se nevztahuje na vady způsobené neodbornými zásahy, nevhodnou údržbou,
nevhodným čištěním, praním v pračce, zakázanými úpravami, nevhodným
skladováním, nevhodným sušením (u zdroje tepla) a běžným a mechanickým
opotřebením výrobku (odřené špičky v důsledku mnutí, obnošené podrážky).
Záruční doba se prodlužuje o dobu, kdy bylo zboží v opravě, resp. o dobu, po kterou
nemohl zákazník zboží řádně užívat.

VIII. NEUZNANÁ ZÁRUKA
Prodejce či Servis středisko má právo označit závadu na zboží nebo příslušenství, která
byla reklamována v rámci záruky, jako závadu neuznatelnou. Záruka se nevztahuje
zejména na následující případy:

 • vady způsobené neodborným použitím (v rozporu s návodem k obsluze), hrubým
  zacházením, nevhodným skladováním, provozováním v agresivním prostředí,
  použitím jiného než výrobcem schváleného příslušenství, přírodními živly,
  neodvratitelnými událostmi či působením vyšší moci.
 • mechanické poškození bylo způsobeno uživatelem
 • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností,
  vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem
  nebo výrobcem určeno
 • důvodem nefunkčnosti výrobku je nesprávný postup při jeho používání
 • vada vznikla obvyklým opotřebením
 • při nedodržení správného způsobu používání a údržby výrobku
 • neodbornou opravou výrobku
 • zboží z jiného důvodu nesplňuje podmínky stanovené tímto řádem či právním
  předpisem pro uznání oprávněnosti reklamace.

IX. REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ (Formulář pro vrácení, výměnu nebo reklamaci zboží)
V případě reklamace je kupující povinen vyplnit reklamační formulář a zaslat ho spolu
s reklamovaným zbožím a případně i s kopií faktury na adresu prodávajícího.
číslo objednávky:……………………………………………………
Vyberte jednu z následujících možností:

 1. Chci zboží vyměnit v rámci 14ti denní lhůty možnosti vrácení zboží
 2. Přeji si vyměnit zboží za velikost ………………………………………………..
 3. Přeji si vyměnit zboží za jiné zboží ……………………………………………..
 4. Chci zboží vrátit v rámci 14ti denní lhůty možnosti vrácení zboží
 5. Požaduji vrácení peněz na následující číslo účtu………………………………
  (provozní poplatek 65,-Kč za vrácení)
 6. Chci zboží reklamovat (v době 24 měsíců od nákupu)
 7. Odstupuji od kupní smluvy bez udání důvodů ve lhůtě 14 dní od převzetí
 8. reklamace (viz. pozn.) Poznámky/ průvodní dopis v rámci reklamace
  Prosím uveďte důvod výměny/ vrácení zboží: 1. špatně zvolená velikost 2. přijaté
  nesprávné zboží 3. poškozené zboží 4. nízká kvalita 5. vypadá jinak než na
  obrázku 6. nesedí mi
  …………………………………………………………………………………………………………….
  Jak zaslat zboží Zboží s tímto přiloženým reklamačním listem lze vrátit: 1.
  Zasilkovnou, nejprve je třeba mne kontaktovat ohledně vrácení na email
  veronika@choboty.cz. Bude vám zasláno identifikační číslo. Pak stačí přinést
  zásilku na výdejní místo Zásilkovny a nadiktovat obsluze námi zaslaný
  identifikátor. 2. Doporučeně na adresu: Veronika Stehlíková, Legerova 34, Praha
  2, 12000, musí být uveden telefonní kontakt: 604642219. Pozor, zde platíte
  dopravu vy!
  Neméně důležité informace pod čarou

Při vrácení přijímáme pouze nenošené, čisté a nijak nepoškozené zboží. Pokud
vracíte zboží v rámci 14 denní lhůty, je nutné poslat ho v nepromokavém obalu v
originální krabici. Před odesláním se, prosím, ujistěte, že zboží vracíte v
původním stavu, nepoužívejte při balení žádné ostré předměty, aby se zamezilo
poškození. Pro vrácení zboží je účtován provozní poplatek 65,- Kč. Cena za zboží
a dopravu vám bude vrácena na účet, s odečtením tohoto poplatku. V případě
obdržení již poškozeného zboží je třeba tuto skutečnost obratem nahlásit na
emailové adrese veronika@choboty.cz a přiložit fotografii poškození. V případě
výměny zboží, odesíláme nové, jakmile původní zboží dostaneme a
zkontrolujeme. Pokud nové zboží nebude aktuálně skladem, budeme vás
informovat emailem, jaký je časový plán naskladnění nového. V případě vrácení
zboží obdržíte peníze standardně do 14 dnů od zpracování reklamace. V případě
reklamace zboží komunikujeme s dodavatelem Lems a reklamačním oddělením,
odezvu očekávejte do 30 dnů.
Máte další otázky? Kontaktujte mne na: veronika@choboty.cz

PŘÍLOHA Č. 2 – DOPORUČENÉ ÚŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBA OBUVI

POKYNY K PÉČI obuvi BAREBARICS a LEMS

I. VÝBĚR OBUVI

 • Při výběru obuvi dbejte na to, aby typ, velikost a šířka obuvi, kterou si vyberete,
  přesně odpovídala vašim potřebám:
 • Délka vnitřní strany obuvi (velikost), by měla být delší než délka
  chodidla, prsty by se nikdy neměly dotýkat vnitřní strany špičky boty
  (tzv. předkus). Po návratu domů si obuv znovu obujte boty si znovu
  vyzkoušejte. Je důležité si uvědomit, že ne každá obuv “padne” každé
  noze. Nevhodně zvolený typ, velikost, šířka nebo tvar obuvi nemusí být
  vhodné pro použití v praxi a mohou být důvodem k pozdější reklamaci.
  Nezapomeňte vzít v úvahu účel použití, konstrukci, materiálové složení
  a způsob péče obuvi. Pouze dobře zvolenou obuv z funkčního hlediska,
  rozsahu a velikosti je předpokladem pro splnění užitné hodnoty a účelu
  obuvi. Za všech okolností používání věnujte maximální pozornost všem
  základním pravidlům používání obuvi. Zejména vyvarujte se všech
  faktorů nepříznivě ovlivňujících plnou funkčnost a trvanlivost obuvi, jako
  jsou např. vysoká intenzita používání obuvi (nedoporučujeme používat
  stejnou obuv každý den), používání obuvi pro nevhodný účel, praní
  obuvi apod. Další nezbytnou podmínkou pro zachování dobrého stavu
  obuvi a její plné funkčnosti je pravidelná údržba. Používejte pouze
  přípravky určené k péči o obuv určené. Nesprávná nebo nedostatečná
  údržba obuvi výrazně snižuje její plnou funkčnost a životnost.

II. ÚČELNOST OBUVI

 • Pro každou aplikaci jsou vhodné jiné typy obuvi. Účelnost ovlivňuje výběr
  materiálu, konstrukci, design a údržbu obuvi. Při výběru berte v úvahu účel, pro
  který chcete obuv používat. Vycházková obuv je obuv určená k nošení venku i v
  interiéru. Vyznačuje se klasickou konstrukcí, bez výrazných módních prvků.
  Obvykle jsou trvanlivost a pohodlí důležitější než módnost. Vyznačuje se velkou
  rozmanitostí střihů. U vycházkové obuvi uzavřeného střihu je nejnižší možná
  teplota použití -5 °C. Pružná vycházková obuv je určena do suchého prostředí
  (nepoužívejte ji ve vlhkém nebo mokrém prostředí).

III. TYPY OBUVI

 • Zimní obuv je obuv určená k nošení venku v zimním období. Vyznačuje se vyšší
  úrovní tepelně izolačními vlastnostmi, často s hřejivým vlasem, podšívkou a
  silnější podrážkou, obvykle s protiskluzovým vzorkem. Zimní flexibilní boty jsou
  určeny do suchého prostředí (nepoužívejte ve vlhkém nebo mokrém prostředí).
 • Lounge shoes je obuv určená pro krátkodobé nošení v interiéru při různých
  společenských akcích a příležitostech. Jedná se obvykle o celokožené boty
  klasického střihu (polobotky nebo lodičky) s koženou podrážkou. Tato obuv je
  velmi citlivá na vlhkost a nerovný povrch, a proto se nedoporučují používat
  venku.
 • Módní obuv je obuv určená ke krátkodobému nošení. Její konstrukce a
  materiálové složení je určeno, navrženo a vyrobeno k nošení v nenáročných
  podmínkách, a módnost je důležitější než trvanlivost. Zpravidla se vyznačuje
  aktuálními módními prvky, které určují i její přibližnou trvanlivost, není určen pro
  každodenní, časté nošení. Pokud se rozhodnete tuto obuv používat pravidelně,
  musíte věnovat maximální pozornost stavu podrážky a celkové péči a údržbě.
 • Vysoce módní obuv je obuv určená pro krátkodobé a příležitostné nošení v
  nenáročných podmínkách. Materiály a typ konstrukce jsou vybírány s vysokým
  ohledem na nejnovější módní trendy, vše je podřízeno vzhledu a estetické
  hodnotě (např. extrémně prodloužená špička, hrubé podrážky, natažený svrchní
  materiál až po spodní část). Použití nekvalitních materiálů a konstrukce
  způsobuje rychlé opotřebení. Životnost obuvi je omezená a může být výrazně
  kratší než poskytovaná záruční doba. Tato obuv je určena především do
  suchého prostředí a musí být zabráněno znečištění a dalším negativním vlivům.
  Na konstrukci a materiály jsou kladeny minimální technické požadavky. Tato
  obuv není v žádném případě určena pro každodennímu, častému používání.
 • Rekreační obuv je obuv určená k nošení ve volném čase při různých rekreačních
  a vycházkových příležitostech. Její konstrukce je přizpůsobena pro použití venku
  a v mírném, upraveném přírodním terénu. Tato obuv není určena pro sportovní
  aktivity.
 • Sportovní obuv je obuv určená k provádění různých sportovních aktivit. Její
  konstrukce odpovídá požadavkům příslušného druhu sportu, proto musí být
  používána pouze pro daný sport.
 • Domácí obuv lehká, textilní obuv jednoduchého provedení, určené k nošení v
  obytných místnostech. Domácí obuv s textilní podrážkou je určena především k
  udržení nohou v teple, není určena k běžnému nošení. Běžné nošení může
  způsobit poškození podrážky této obuvi.
 • Dětská obuv je obuv, na kterou jsou kladeny zvláštní požadavky. Tyto
  požadavky jsou charakterizovány potřebami vyvíjející se a rostoucí dětské nohy:
 • vybírejte obuv, která dobře padne na délku i na šířku, přičemž
  nezapomeňte na převis (nadměrek) 10-15 mm
 • dětská obuv by měla mít prostornou, kulatou špičku a dostatečně
  pevnou patu
 • preferujte kotníkové, šněrovací nebo s páskem na suchý zip
 • dětská noha roste velmi rychle, proto si zkontrolujte velikost chodidla a
  nošené boty pravidelně
 • nezapomeňte, že dětská noha se vyvíjí, její kosti jsou měkké a
  chodidlo je v neustálém vývoji, jakékoli nedodržení základních zásad
  může vést k poškození dětské nohy, mnohdy na celý život
 • vzhledem ke způsobu používání dětské obuvi (charakter dětské chůze)
  je tato obuv více vystavena mechanickému poškození- okopávání,
  odírání. Tyto možné mechanické poškození nemohou být základem pro
  reklamaci. Veškerá dětská obuv prodávaná na www.belenka.sk, je
  zdravotně nezávadná a odpovídá všem platným legislativním
  požadavkům na tento typ obuvi

IV. ZPŮSOB VÝROBY

 • Dalším aspektem významně ovlivňujícím funkci a údržbu obuvi, je způsob
  výroby, tj. způsob, jakým je obuv vyráběna, a také způsob, jakým je spodek
  obuvi spojen se svrškem.
 • Nejčastěji používanou technologií je lepená obuv, kdy je spodek obuvi spojen se
  svrškem lepením. Pevnost lepeného spoje může být nepříznivě ovlivněna
  nadměrným navlhnutím nebo přehřátím obuvi event. opakovaným používáním
  nedostatečně vysušené obuvi. Kvůli neopatrné chůzi může dojít k
  mechanickému uvolnění lepeného spoje (zakopnutí).
 • Pružná obuv- takto vyrobená obuv je velmi pohodlná, lehká, ohebná s efektním
  tvarovým řešením, prošívaným okrajem. Zvýšená pružnost je dána tím, že
  svršek obuvi je přišit přímo ke spodní části obuvi, což je způsobeno tím, že je
  obuv bez nutnosti použití strečové stélky. Nevýhodou této obuvi je její omezená
  nepromokavost, která je způsobena přišitím svršku ke spodnímu dílu, kdy je
  materiál svršku perforován prošitím. Tuto obuv používejte především v suchém
  prostředí. Ve zvýšeném vlhkosti může dojít k promočení obuvi. Pravidelnou
  údržbou lze zvýšit odolnost této obuvi vůči vlhkosti. Obuv důkladně impregnujte
  a/nebo krémujte. Zejména pečlivě ošetřete prošívaný okraj obuvi, včetně zářezů,
  tuto část obuvi důkladně naimpregnujte a v případě hladkých usní je nakrémujte.
 • Obuv s přímo tvarovaným spodkem- spodek obuvi se ke svršku připevňuje
  lisováním, vstřikováním, nebo odléváním. Kvalita spoje a samotné podešve
  obuvi je dána použitým materiálem a přilnavostí k danému materiálu a
  technologií.

V. POUŽITÝ MATERIÁL, JEHO ÚDRŽBA A OŠETŘOVÁNÍ

 • V současné době se používá velké množství různých materiálů, od mnoha druhů
  usní až po syntetické materiály a textil. Základní znalosti o používaných
  materiálech spolu se správnou péčí a pečlivou údržbou prodlouží životnost vaší
  obuvi.
 • Kůže- nejčastěji používaný přírodní materiál s ideálními vlastnostmi pro výrobu
  obuvi. Kůže je prodyšná, měkká, má velmi dobré absorpční vlastnosti a je
  schopna se do určité míry přizpůsobit individuálnímu prostředí, tvaru nohy. Kůže
  je charakteristická svou proměnlivostí vzorem, který potvrzuje její přirozený
  charakter a vzhledově ji odlišuje od syntetických materiálů. Kůže není
  neomezeně odolná vůči vlhkosti ani navenek (klimatické vlivy), ani uvnitř.
  Kožená obuv proto musí být neustále ošetřována. Existuje několik základních
  druhů usní:
  • Hladká kůže- je kůže s jemně strukturovaným povrchem s malými
   póry. Znečištění z obuvi odstraňte vhodným prostředkem, kartáčkem
   nebo měkkým vlhkým hadříkem a otřete do sucha. Naneste impregnaci
   a vhodný krém požadovaného odstínu, vyleštěte. Pro příležitostnou
   údržbu (např. v zaměstnání, na cestách) lze použít také samoleštící
   houbičkyty však kůži pouze dodají lesk ale nemohou nahradit
   pravidelné ošetřování vhodným krémem.
  • Lakovaná kůže- kůže s hladkým, lesklým povrchem, kterého se
   dosáhne lakováním kůže. Její povrch je velmi citlivý na mechanické
   poškození, chemické vlivy, navlhnutí a mráz. Případné nečistoty z
   povrchu kůže odstraňte měkkým vlhkým hadříkem, ošetřete povrch
   leštidlem na kůži.
  • Povrstvená kůže- kůže, která má na povrchu nanesenou nebo
   připevněnou vrstvu fólie nebo plastu. Má podobné vlastnosti jako
   potahovaná kůže. Tento materiál otřete vlhkým hadříkem a otřete do
   sucha nebo použijte výrobky určené k ošetření syntetických materiálů.
  • Nubuk, velur (semiš) – je kůže, která byla po líci obroušena, popř. na
   rubové straně. Obuv z tohoto materiálu ošetřete gumovým kartáčem a
   prostředky určenými na vasové kůže. Tyto přípravky oživují barvu a lze
   je koupit barevné nebo bezbarvé. Je důležité ošetřovat vlasovou useň
   vhodnou impregnací, aby se zvýšila odolnost proti vodě. Nikdy tyto
   kůže nekrémujte!
  • Ostatní usně- existuje řada dalších druhů usní, které se vyznačují
   především barevnými efekty a různými povrchovými úpravami.
   Charakteristickým rysem většiny těchto kůží je, že se v průběhu času
   používání se jejich vzhled “vyvíjí”. Usně se stíranou úpravou, při níž je
   původní barva usně překryta jinou, často kontrastní barvou. Tato
   kontrastní barva se při nošení na nejvíce namáhaných místech setře a
   původní barva prosvítá. Další možností je kůže s mechanicky
   narušenými lícovými plochami, kde je lícová plocha nové obuvi
   popraskaná, je vidět odlišná barva struktury usně. V průběhu nošení líc
   dále praská v nejvíce namáhaných místech, zcela se odlupuje struktura
   materiálu. K popsaným zásadním změnám dochází velmi rychle a při
   dalším používání se prohlubují. Obuv rychle získává patinu a
   charakteristický “použitý” vzhled. Tyto změny jsou žádoucí, v žádném
   případě nejsou projevem vady. Tyto v žádném případě kůži nekrémujte
   ani neleštěte. K ošetření použijte bezbarvý impregnační sprej, který
   ponechte na povrchu obuvi v suchém stavu. Impregnace částečně
   chrání obuv proti vlhkosti a zabarvení, ale vyhněte se výraznému
   zabarvení obuvi, lze ji z povrchu usně odstranit pouze velmi obtížně.
 • Ostatní syntetické materiály a plasty jsou velmi velmi podobné “ostatním usním”.
  Jejich charakteristickým rysem je především jejich časem se vyvíjející vzhled
  používáním- vrchní barva se opotřebovává, odlupuje, praská a nakonec se na
  nejvíce namáhaných místech vytvoří kontrastní barva. Tyto změny jsou poměrně
  rychlé, záměrné a vytvářejí velmi módní “obnošený” vzhled. Není to chyba, ale
  záměr. Povrch je velmi náchylný k mechanickému poškození a znečištění.
  Výraznému znečištění je třeba se vyhnout, může být velmi obtížné ho z povrchu
  materiálu odstranit, může se nevratně poškodit vzhled výrobku.
 • Spodní useň- je druh usně, který se obvykle používá k výrobě podrážek pro
  společenskou obuv. Tato obuv se používá především pro nošení v interiéru.
  Není vhodná pro běžné použití- je velmi citlivá na vlhkost a nerovnostem
  povrchu, její přirozenou vlastností je výrazná kluzkost. Kožené podešve by měly
  být ošetřeny vhodným přípravkem, který dodá materiálu potřebnou měkkost,
  zvýší oděruvzdornost a protiskluznost. Pokud se rozhodnete používat obuv s
  koženou podrážkou jak pro běžné nošení, tak pro venku, musí být vhodně
  potaženy, aby se snížila možnost nadměrného opotřebení, popř. poškození.
  Nedoporučuje se však používat takto ošetřenou obuv ve vlhkém prostředí.
  Některé podpatky pánské i dámské obuvi jsou opatřeny povrchovou úpravou
  kůží. Povrch těchto podpatků je třeba pravidelně ošetřovat impregnací a
  krémem; zároveň je třeba počítat se zvýšeným vystavením vlhkosti a
  mechanickým poškození povlaku podpatků.
 • Textilní- používá se na lehčí, často letní nebo domácí obuv. Textilní obuv
  ošetřujte suchým kartáčováním a vhodnými čisticími prostředky na textil k
  čištění, impregnaci, oživení barev a částečnému zabránění znečištění.
  Nepoužívejte textilní obuv ve vlhkém prostředí- není odolná vůči působení vnější
  vlhkosti.
 • Syntetické materiály- plasty, kůže- tyto materiály často svým vzhledem
  připomínají kůži, ale jejich vlastnosti nedosahují kvality přírodní kůže, např. mají
  omezenou prodyšnost, což způsobuje vyšší potivost nohou. Tato obuv je velmi
  nenáročná na údržbu. Plastové součásti obuvi (svršek a spodek), které jsou na
  povrchu probarvené, jsou velmi náchylné k mechanickému poškození, a proto je
  jejich povrchová poškození způsobené například zakopnutím. Toto poškození
  způsobí, že se barva na povrchu odře a původní barva materiálu prosvítá. Tyto
  možné mechanické poškození nemůže být důvodem k reklamaci. Omyjte jej
  vlhkým hadříkem s přídavkem (příměsí) saponátu a otřete do sucha.
 • Guma – Obuv omyjte vlhkým hadříkem s přídavkem saponátu/ pracího
  prostředku a otřete do sucha.
 • Nepromokavá membrána- speciální materiály tohoto druhu zaručují
  nepromokavost a prodyšnost obuvi. Obuv nejprve očistěte od hrubých nečistot
  vlažnou vodou a houbou nebo kartáčem. Po zaschnutí povrchu obuvi
  naimpregnujte vhodným impregnačním prostředkem.
 • Používejte pouze výrobky doporučené výrobci těchto membrán.
 • Další zásady správné údržby a péče obuvi:
  • Při obouvání obuvi, zejména obuvi s uzavřenou špičkou, používejte
   šněrovačku.
  • Po vyzutí obuvi ji utáhněte na odpovídající velikost.
  • Obuv často měňte, zejména ve vlhkém prostředí (nedoporučujeme
   používat každý den stejnou obuv).
  • Obuv je třeba po každém použití důkladně odložit na suché a větrané
   místo (i s vyjmutou stélkou).
  • I po krátkém použití se vnitřek boty navlhčí v důsledku pocení nohou.
  • Používání nedostatečně vysušené obuvi způsobuje nadměrné
   opotřebení (zejména stélek a podšívek).
  • Obuv před prvním použitím impregnujte a ošetřete vhodnými
   ošetřujícími prostředky, další ošetření podle potřeby.
  • Vyvarujte se namočení obuvi, které poškozuje vzhled povrchové
   úpravy a narušuje tvar obuvi.
  • Žádná obuv není neomezeně odolná vůči vlhkosti- vhodná impregnace
   její odolnost pouze zvyšuje proti vnější vlhkosti- dešti, sněhu. Jediný
   druh obuvi, která odolává působení vlhkosti bez negativních změn, je
   celoplastová a celogumová obuv.
  • Podmáčenou obuv vycpěte novinami a postupně ji sušte mimo zdroje
   zvýšené teploty.
  • Agresivní chemické látky obsažené v posypových materiálech narušují
   strukturu materiálů, a citelně mění vzhled obuvi, způsobují bobtnání a
   vznik charakteristických světlých skvrn. Snažte se omezit působení
   těchto látek na obuvi. Po použití otřete obuv od zbytků sněhu nebo
   vlhkosti. Obuv pravidelně ošetřujte; správně ošetřená obuv lépe
   odolává těmto negativním vlivům. Takto poškozenou obuv nelze
   reklamovat.
  • Veškeré prošité spoje a perforace jsou porušením celistvosti materiálů,
   a proto je omezena odolnost obuvi vůči vnější vlhkosti.
  • Syté a tmavé odstíny broušených usní (např. červená, tmavě modrá)
   mohou částečně prosakovat barvou.
  • Vnitřní kování obuvi může do určité míry krvácet barvu, pamatujte na
   to zejména při nošení kalhot, a to platí i pro vrchní vnitřní lemy obuvi
   vyššího střihu.
  • Dětská zimní oteplovací obuv, tzv. sněhule, je primárně určena do
   sněhu a neměla by být jedinou zimní obuví vašeho dítěte.
  • Důrazně nedoporučujeme prát jakoukoli obuv v pračce nebo v ruce. –
   Při ošetřování obuvi nepoužívejte rozpouštědla ani jiné podobné látky
   (např. aceton, alkohol).
  • Včasná základní údržba nebo výměna opotřebovaných podrážek
   (nebo stélek), vložek nebo tkaniček zabrání poškození dalších částí
   obuvi; toto možné poškození nemůže být základem pro reklamaci- je to
   základní údržba, za kterou je odpovědný zákazník.
  • Přirozená vlastnost podrážek vyrobených z kouřové pryže, tzv. surové
   pryže, je charakteristický zápach kouře.
  • Noha musí být v obuvi dostatečně zajištěna šněrováním, upevňovacími
   pásky apod. Nedostatečné upevnění nohy v obuvi může způsobit
   nadměrnou opotřebení podšívky a stélky.
  • Některé dámské tanga boty jsou na zapínání přezkou opatřeny
   elastickou částí, tzv. elastickým páskem. Je zde umístěn především pro
   zvýšení pohodlí při chůzi. Přezka je nezbytná u každé boty, resp. při
   každém nazouvání nebo vyzouvání je třeba přezku rozepnout a
   zapnout, aby nedocházelo k nadměrnému namáhání gumy a tím k
   jejímu rychlému opotřebení.
  • Většina stélek používaných při výrobě běžné obuvi není odolná vůči
   benzínu, naftě, olejům a jiným podobným látkám. Pokud se tyto látky
   dostanou do kontaktu s podrážkou obuvi, dochází k poškození
   podrážky. Obzvláště náchylné k tomuto poškození jsou podrážky
   vyrobené ze surové pryže, tzv. krepové pryže.
  • Syté a pastelové barvy svrchních materiálů mohou používáním
   zesvětlit. Pravidelná údržba bezbarvým krémem lze změnu barvy
   zmírnit.
  • Bílé materiály mohou v průběhu používání do určité míry do jisté míry
   zežloutnout.
  • Vzhledem k odlišné konstrukci módní obuvi s prodlouženou špičkou a
   tenkou podrážkou opakovaný kontakt špičky obuvi při chůzi se zemí
   (podlahou, chodníkem, silnicí). Důsledek poměrně rychlé a intenzivní
   opotřebení špičky boty podrážky a případně i svršku. Obuv je třeba
   pravidelně kontrolovat a podrážky včas podlepovat.
  • Žádnou z našich bot nelze používat jako pracovní obuv, protože
   nesplňuje přísné požadavky na pro tento typ obuvi. – Kovové ozdoby
   mohou během používání zčernat. Včasné a pravidelné čištění materiálu
   zabrání trvalým barevným změnám na výrobku.
  • Škrábance, kamínky a podobné ozdoby obuvi jsou během používání
   vystaveny značnému mechanickému namáhání, které způsobuje jejich
   odpadávání a odlamování. Jedná se o běžný projev opotřebení- tyto
   vysoce módní součásti nelze na obuvi fixovat nebo opravit.
  • Při používání obuvi pro řízení je opotřebení rychlejší (případné
   poškození patních polštářků a jejich potahů) a celé patní části obuvi.
  • Letní otevřená obuv (např. žabky) a módní textilní obuv (plátěná obuv)
   mají omezenou životnost, cca 1 sezónu.
  • Přirozenou vlastností vysoce lesklých (metalizovaných) materiálů je
   poměrně rychlé odírání.
  • U jakéhokoli syntetického materiálu existuje přirozené stárnutí, i když
   se nepoužívá.
  • U podrážek s viditelnou pěnovou strukturou (např. EVAC) dochází k
   poměrně rychlému opotřebení. Velmi lehké podešve (PUR podešve)
   mají např. výrazně kratší životnost než podrážky z jiných materiálů,
   opotřebení se projevuje praskáním.

PřejI vám pohodlnou chůzi v našich botách!

V Praze dne 28.7.2023

Veronika Stehlíková